Cyberattack on dena: Find out more.

Publication Detail

ANALYSIS: Best practices for energy communities in Poland and Germany

Energy communities have significant potential to support the energy transition, and fit into a broader context of the sustainable development of energy systems that also includes socioeconomic and security aspects. By promoting participation of non-traditional actors in the energy market at the local level (energy democracy), Energy Communities contribute to the emerging model of modern energy systems, based on a decentralised network in which energy is produced, consumed and balanced more locally.

The analysis compares how energy communities are implemented in Poland and Germany. Based on these findings, a set of best practices, as well as recommendations for eliminating policy and regulatory obstacles are presented.

 

Społeczności energetyczne mają znaczny potencjał wspierania transformacji energetycznej i wpisują się w szerszy kontekst zrównoważonego rozwoju systemów energetycznych, który obejmuje również aspekty społeczno-gospodarcze i kwestie bezpieczeństwa. Poprzez zachęcanie nietradycyjnych podmiotów do udziału w rynku energii na poziomie lokalnym (demokracja energetyczna), wspólnoty energetyczne przyczyniają się do powstawania modelu nowoczesnych systemów energetycznych, opartych na zdecentralizowanej sieci, w której energia jest lokalnie wytwarzana, zużywana i bilansowana.

W analizie porównano sposób wdrażania wspólnot energetycznych w Polsce iw Niemczech. Na podstawie tych spostrzeżeń przedstawiono zestaw najlepszych praktyk i zaleceń dotyczących usuwania barier politycznych i regulacyjnych.